فاركس حرفه اي

اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند

همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که دیدگاه یکسان جمع زیادی از تریدرها در مورد یک سطح حمایت یا مقاومت و سطوح فیبوناچی، این احتمال را به وجود می‌آورد که تعداد بسیار زیادی سفارش یکسان در آن مناطق وجود داشته باشد و اگر شما همگام با آن سفارشات شوید، شما هم برنده خواهید بود.

انواع فیبوناچی و تعیین منطقه مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحی، ساده ترین و کاربردي ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی می باشد و همان طور که از اسم آن مشخص است، بازگشت هاي قیمت یا همان اصلاحات قیمت را محاسبه می کند به این صورت که انتهاي موج نزولی در روندي صعودي یا انتهاي موج صعودي در روندي نزولی را شناسایی می کند. به همین دلیل است که این سطوح بازگشت به سطوح حمایت و مقاومت قدرتمندي تبدیل می شوند. رسم این ابزار اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند به این صورت است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهاي روند ترسیم می شود. مقدار ۶۱/۸درصد از اهمیت بالایی در این ابزار برخوردار است.

فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی گسترشی ابزاري است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد هر موج را براي هدف هاي قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. معمولا قیمت با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی مجدداً به حرکت خود ادامه می دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی گسترشی می توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم به این صورت که انتظار می رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی اصلاحی که واکنش نشان داد با نسبت گسترشی نظیر آن، در موج مربوطه حرکت کند که نسبت هاي متناظر در شکل زیر مشخص شده است.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت بعد از یک تصحیح به اندازه ۳۸/۲درصد به اصلاح خود پایان داد و سپس برگشت نمود، انتظار داریم در برگشت تا ۲۶۱/۸درصد از طول موج اصلاحی، رشد نماید. همان طور که مشخص است، نسبت هاي اصلاحی بین اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند ۰تا ۱۰۰درصد و نسبت هاي گسترشی بالاي۱۰۰ درصد قرار دارند.

فیبوناچی تصویري

فیبوناچی تصویري ابزاري مانند فیبوناچی گسترشی است که نقاط بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نشان می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج براي به دست آوردن نقاط بالاي ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. یعنی به جاي دو نقطه، به سه نقطه جهت رسم نیاز دارد. این ابزار اندازه حرکت AB را محاسبه کرده و نسبتی از آن را به انتهاي C اضافه می کند. با رسم صحیح فیبوناچی تصویري انتظار خواهیم داشت قیمت به روند نزولی خاتمه دهد و با درصدهاي ۱۶۱/۸ ،۱۰۰ ،۶۱/۸ و حتی ۲۶۱/۸ درصد، روندي صعودي پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می توانند حمایت یا مقاومت هایی براي بازگشت قیمت باشند.

فیبوناچی توسعه اي

فیبوناچی توسعه اي شباهت بسیار زیادي به فیبوناچی تصویري دارد که ادامه ي یک روند نزولی یا صعودي را تا نقطه پایانش (اهداف قیمتی) و همچنین انتهاي اصلاحات بازار را محاسبه می کند. تنها تفاوت این ابزار با فیبوناچی تصویري در این است که از دو نقطه به جاي سه نقطه در آن استفاده شده است. در اینجا تنها به درصدهاي موج AB نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که براي فیبوناچی گسترشی ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۲۶۱/۸ ،۲۰۰ ،۱۶۱/۸و ۴۲۳/۶درصد از نقطه آغازین حرکت (A) داشته باشد. از همین رو فیبوناچی توسعه اي را تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و فیبوناچی تصویري می دانند.

فیبوناچی کمانی

فیبوناچی کمانی، ابزاري از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد هاي تصحیح و بازگشت یک روند را به صورت کمانی نشان می دهد. درصدهاي عمومی مورد استفاده در این ابزار ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد می باشند که کمان هاي برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودي یا نزولی نمایش می دهند. لذا جهت رسم آن، پرگار
را روي سقف قیمت قرار داده و سه دایره متحدالمرکز در سطوح ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد رسم می کنیم.

فیبوناچی بادبزنی

فیبوناچی بادبزنی، ابزاري دیگر از گروه ابزارهاي فیبوناچی می باشد که براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت را از برخورد خط هاي بادبزن با قیمت به دست می آورد. در این ابزار نیز درصدهاي ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸ از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. این خطوط بادبزن همانند خطوط شتاب رسم می گردند با این تفاوت که به جاي نقاط ۳۳و ۶۶درصد، از نقاط ۳۸/۲و ۶۱/۸ درصد جهت رسم آن استفاده می شود. از لحاظ زاویه این خطوط، خطوط بادبزن با شیب زیاد از زوایاي ۶۳/۷۵ تا ۷۵درجه و خطوط بادبزن با شیب کم از زوایاي ۱۵تا ۲۵//۲۶درجه رسم می شوند که مهم ترین زاویه در رسم آن، زاویه ۴۵درجه می باشد.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمان، ابزاري است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند. این ابزار را به دو روش استفاده می کنند. در روش اول، فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه می کنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودي ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه برسد، انتظار ریزش دوباره قیمت را دارند. در روش دوم، فاصله زمانی پایین ترین تا بالاترین قیمت یک موج محاسبه می شود، سپس انتظار می رود قیمت در بازه هاي زمانی ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه تغییر جهت بدهد و موج هاي جدید تشکیل شود.

ترکیب اصلاح فیبوناچی با حمایت و مقاومت

فیبوناچی با حمایت و مقاومت

همانطور که در بخش قبلی گفتیم ، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار ذهنی و انتزائی باشد. با این حال ، روش هایی وجود دارد که می تواند شانس ما را برای موفقیت بیشتر سطوح فیبوناچی افزایش دهد، یکی از آن روش‌ها، ترکیب سطوح اصلاح فیبوناچی با حمایت و مقاومت است.

در حالی که ابزار اصلاحی فیبوناچی بسیار مفید است ، اما نباید به تنهایی استفاده شود.

اجازه دهید یک مثال از دنیای ورزش، یعنی کوبی برایانت بزنیم:

کوبی یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال در تمام دوران ها بود ، اما حتی او نیز به تنهایی نمی توانست این عناوین را کسب کند.

او به حمایت احتیاج داشت.

به همین ترتیب ، از ابزار اصلاحی فیبوناچی باید در ترکیب با سایر ابزارها استفاده شود.

در این درس ، بیایید آنچه را که تاکنون آموخته اید را مثل یک ابزار به دست بگیریم و سعی کنیم آنها را ترکیب کنیم تا به ما کمک کند برخی از موقعیت‌های معاملاتی شیرین را دریابیم.

آیا شما آماده هستید؟ بیایید این نمایش سود‌ده را برپا کنیم!

اصلاح فیبوناچی + حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی این است که سطح بالقوه حمایت و مقاومت را بفهمید و ببینید آیا با سطوح اصلاح فیبوناچی همخوانی(همپوشانی) دارند یا خیر.

اگر سطح فیبوناچی از قبل یک سطح حمایت و مقاومت باشد و شما آن را با سایر مناطق قیمتی که بسیاری از معامله گران دیگر آنها را تماشا می کنند ترکیب کنید ، پس احتمال واکنش یا برگشت قیمت از آن مناطق بسیار زیاد است.

بیایید به یک مثال از چگونگی ترکیب سطح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی نگاهی بیندازیم. در زیر چارت روزانه USD / CHF آورده شده است.

فیبوناچی با حمایت و مقاومت

همانطور که مشاهده می کنید ،این جفت ارز در یک روند صعودی بوده است. به همه آن شمع های سبز نگاه کنید!

شما تصمیم می گیرید که می خواهید USD / CHF را بخرید.

اما سوال این است ، “چه زمانی وارد می شوید؟”

شما با استفاده از کمترین سطح 1.0132 در 11 ژانویه برای Swing Low و از بالاترین سطح در 1.0899 در 19 فوریه برای Swing High ، ابزار اصلاحی فیبوناچی را رسم می‌کنید.

اکنون نمودار شما با تمام آن سطوح اصلاح فیبوناچی بسیار جذاب به نظر می رسد.

حالا که جوابی محکم‌تر برای نقطه ورودی که احتمالاً قیمت از آن‌جا برگردد داریم، می توانیم به سوال “کجا باید ورود کنیم؟” پاسخ دهیم.

فیبوناچی با حمایت و مقاومت

کمی به عقب نگاه می کنید و می بینید که قیمت 1.0510 در گذشته اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند از مقاومت خوبی برخوردار بود و اتفاقاً با 50.0٪ سطح اصلاح فیبوناچی در یک خط قرار گرفته و همپوشانی کرده است.

حالا که این مقاومت شکسته است، می‌تواند به یک حمایت خوب تبدیل شود.

فیبوناچی با حمایت و مقاومت

اگر در محدوده 50.0٪ فیبو سفارش خود را قرار دهید، به یک فرد خوشحال تبدیل خواهید شد.

درست است که لحظات پر تنشی نیز در آزمایش این سطح به وجود آمده است، خصوصاً در تست دوم سطح حمایت در اول آوریل.

قیمت سعی کرد از سطح حمایت عبور کند اما نتوانست زیر آن تثبیت شود. سرانجام ، این جفت ارز از اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند سقف قبلی عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.

دقیقاً همین اتفاق را می‌توانید در موقعیت‌های معاملاتی نزولی تجربه کنید. نکته این است که شما باید به دنبال سطح قیمتی باشید که به نظر می رسد از مناطق مورد علاقه تریدرها در گذشته بوده است.

اگر این نکته را مد نظر داشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطح برگشت یا reverse کند.

فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟

اول، همانطور که در درس‌های قبلی بحث کردیم ، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی معمولاً مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند؛ زیرا سایر معامله گران مانند یک شاهین چشم به این سطوح دوخته‌اند.

دوم، از آنجا که می دانیم بسیاری از معامله گران از ابزار اصلاحی فیبوناچی نیز استفاده می کنند، احتمال آن وجود دارد که آنها خود به دنبال این باشند که از این سطح Fib استفاده کنند.

همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که دیدگاه یکسان جمع زیادی از تریدرها در مورد یک سطح حمایت یا مقاومت و سطوح فیبوناچی، این احتمال را به وجود می‌آورد که تعداد بسیار زیادی سفارش یکسان در آن مناطق وجود داشته باشد و اگر شما همگام با آن سفارشات شوید، شما هم برنده خواهید بود.

اگرچه هیچ تضمین و گارانتی و قطعیتی وجود ندارد که قیمت از آن سطح برگردد و ریورس کند، اما حداقل فایده آن این است که شما می توانید در مورد معامله خود اطمینان بیشتری داشته باشید. از این گذشته، اعداد دارای قدرت هستند!

به یاد داشته باشید که معامله‌گری یعنی احتمالات!

اگر به معاملات با احتمال بالاتر پایبند باشید، در آینده طولانی سودمند‌تر خواهید بود.

اندیکاتورهای تکنیکال در بازار بورس

اندیکاتورهای تکنیکال در بازار بورس

اندیکاتورهای تکنیکال ابزاری هوشمند برای پیش بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و… می باشند که با استفاده از فرمول های ریاضی و گاها بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله گران در اعمال صحیح و به موقع معاملات آنها می شوند.

اندیکاتورها براساس نوع عملکرد

به طور کلی اندیکارتورها را می توان از جهت نوع عملکرد به دو دسته تقسیم نمود:

  1. اندیکاتورهای روند نما: این دسته از اندیکاتورها اغلب همراه نوسانات قیمت ترسیم می گردند (نیاز به پنجره جدیدی ندارد) و به علت حرکت همزمان با نمودار قیمت معمولا حداکثر و حداقلی ندارد.
  2. اندیکاتورهای نوسانگر: به دسته ای از اندیکاتورها اطلاق می گردد که بجای حرکت در راستا و بهمراه قیمت در نمودار اصلی، در پنجره ای جدا و حول محوری افقی و اغلب با حدود بالا و پایین تعریف شده، نوسان می کنند.

مقایسه اندیکاتورهای روند نما با اندیکاتورهای نوسانگر

روند نماها:

اصولا هنگامی استفاده از یک اندیکاتور روند نما توصیه می گردد که قیمت برای مدت زیادی روند مشخصی را در پیش گیرد. این نوع از اندیکاتورها اغلب تا هنگامی که روند از قدرت و انگیزه کافی برای ادامه مسیر برخوردار باشد، می تواند معامله گر را ترغیب به باقی ماندن در معامله کنونی (بطور مثال خرید) نماید. البته لازم بذکر است که این نوع اندیکاتورها با توجه به این مسئله که تنها با تحلیل نوسانات گذشته قادر به تحلیل وضعیت کنونی و آینده بازار می باشند، اغلب سیگنالهای معاملاتی را اندکی دیر هنگام نمایش می دهند. بنابراین برخی برای تشخیص نقطه بازگشت روند یا به اصطلاح پیش بینی روندی که هنوز رخ نداده است و همچنین شناسایی نقاط اشباع بازار از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) از انواع دیگری از اندیکاتورها استفاده می نمایند.

معامله گران عموما از این نوع اندیکاتورها برای بررسی امکان ادامه یا پایان یافتن روند فعلی استفاده می کنند. البته در صورت ترکیب مناسب این دسته از اندیکاتورها با دیگر انواع اندیکاتورها می توان استفاده بهتری از این گروه نشانگرها برد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

نوسان گرها:

بر خلاف اندیکاتورهای بر پایه روند، این نوع از نشانگرها توانایی عکس العمل زود هنگام در مقابل نوسانات ناگهانی قیمت را به خوبی دارا می باشند، بنابراین اغلب از این دسته از اندیکاتورها در پیش بینی نقطه گردش قیمت (نقطه بازگشت روند) و همچنین تولید سیگنال های زود هنگام استفاده می گردد. نقطه ضعف این نوع از اندیکاتورها را می توان در عدم توانایی و کارایی در روندهای طولانی قیمت و همچنین، بعضا سیگنال بسیار زود هنگام دانست.

اندیکاتورها براساس سرعت عکس العمل به تغییرات قیمت

به طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت سرعت عکس العمل به تغییرات قیمت به دو گروه؛ اندیکاتورهای متاخر (Lagging) و اندیکاتورهای پیشرو (Leading) طبقه بندی نمود.

  1. اندیکاتور متاخر (Lagging): به اندیکاتورهایی گفته می شود که از طریق محاسبه میانگین یا فرمول خاصی از داده های گذشته قیمت عمل می کنند.

این نوی اندیکاتورها معمولا یک بازده زمانی (به طور مثال به هر ۴ ساعت در یک نمودار ۴ ساعته یک بازه زمانی گفته می شود) از قیمت فعلی بازار عقب تر می باشند بدین معنی که سیگنال معاملاتی این نوع از اندیکاتورها اغلب و بر خلاف اندیکاتور نمایش فیبوناچی در روند اندیکاتورهای پیشرو، پس از وقوع تغییرات قیمت ظاهر می شود و تقریبا قادر به پیش بینی جهت آینده قیمت نمی باشد. میانگین متحرک (MA) جزو این گروه از اندیکاتورها می باشد. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای شناسایی روند استفاده می شود.

۲. اندیکاتورهای پیشرو (Leading): به اندیکاتورهایی گفته می شود که گاها علاوه بر استفاده از تغییرات گذشته قیمت با محاسبه و استفاده از فرمولی خاص، پیش از آنکه نوسانی رخ دهد نسبت به وقوع آن خبر می دهد.

این نوع اندیکاتورها به دلیل آنکه اقدام به پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده می نمایند از درصد خطای بالاتری نسبت به اندیکاتورهای متاخر (که همراه با تغییرات قیمت حرکت می کند) برخوردار می باشند. (RSI) از این گروه اندیکاتورها می باشد. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای کشف نقاط اشباع قیمت از خرید و فروش و نیز قدرت روند استفاده می گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا