دوره فارکس

ابزارهای طلایی

شرکت ابزار طلایی پیشرو خلیج فارس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -خانم رویا سیمی به شماره ملی 350117XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم اختر برهان به شماره ملی 237182XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا شجاعی به شماره ملی 357964XXXX و آقای مرتضی شجاعی به شماره ملی 350113XXXX و آقای مجتبی شجاعی به شماره ملی 350117XXXX ش 971222XXXX18670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل می باشد: 1 ـ آقای مرتضی شجاعی به شماره ملی 350113XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ آقای عبدالرضا شجاعی به شماره ملی 357964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای مجتبی شجاعی به شماره ملی 350117XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه قرار دادها واسناد و اوراق رسمی بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاوعقوداسلامی و کلیه اوراق ونامه های اداری با امضا مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش 970821XXXX95807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: _ تهیه و فروش بصورت عمده. لوازم مورد نیاز کشاورزی اعم از لوله های آبیاری – شیرآلات – اتصالات و متعلقات – سیستم های فیلتراسیون مرکزی و قطعات مربوطه – پمپ و الکتروموتور و شناورها ش 970710XXXX62978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ _ مرتضی شجاعی با شماره ملی 350113XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 _ عبدالرضا شجاعی با شماره ملی 357964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 _ مجتبی شجاعی با شماره ملی 350117XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند _ کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته, بروات,قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا آقای مرتضی شجاعی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل ) و عبدالرضا شجاعی (نایب رییس هییت مدیره) مجتبی شجاعی ( عضو هییت مدیره ) منفردا و به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970710XXXX03365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا شجاعی به شماره ملی 357964XXXX و آقای مرتضی شجاعی به شماره ملی 350113XXXX و آقای مجتبی شجاعی به شماره ملی 350117XXXX _ خانم رویا سیمی به شماره ملی 350117XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم اختر برهان به شماره ملی 237182XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 970710XXXX36387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 مرکز اصلی شرکت در استان بوشهر از واحد ثبتی بوشهر به واحد ثبتی تنگستان - بخش دلوار - دهستان دلوار - روستا گورک سلیمانی- خیابان دلوار به بوشهر- خیابان عالی شهر- پلاک 76 - طبقه همکف کدپستی 754717XXXX انتقال یافت و تحت شماره 775 در این اداره به ثبت رسید. ش 960620XXXX38139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شهرستان تنگستان ـ بخش دلوار ـ دهستان دلوار ـ روستا گورک سلیمانی ـ خیابان دلوار به بوشهر ـ خیابان عالی شهر ـ پلاک 76 ـ طبقه همکف ابزارهای طلایی کدپستی 754717XXXX تغییر یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 960511XXXX93513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی شجاعی به شماره ملی 350113XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالرضا شجاعی به شماره ملی 357964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مجتبی شجاعی به شماره ملی 350117XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه قرار دادها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وکلیه اوراق ونامه های اداری با امضا (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) یا (نایب رییس هییت مدیره) یا (عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960431XXXX19113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

بهترین ابزار‌ها برای فروش بیشتر

بهترین ابزار‌ها برای فروش بیشتر سازمان‌ها و شرکت‌ها

آشنایی با بهترین ابزار های فروش بیشتر برای پیشرفت کسب و کار، عامل مهمی است که در این بخش به ارائه توضیحاتی در رابطه با آن می پردازیم. نگرش اقتصادی شرکت‌ها همواره جزو مهمترین عوامل برای بقای هر شرکت‌، فروشگاه و تولید کننده می‌باشد. امروزه از چشم کسی پوشیده نیست که رشد اقتصادی هر سازمان وابسته به مشتری‌های آن است، به همین دلیل رویکرد شرکت‌ها و سازمانها‌ی مختلف به سمت مشتری مداری بیش از پیش رشد کرده است و توجه ویژه‌ای به این موضوع می‌شود. رشد اقتصادی و اعتبار هر شرکت به فروش کالا و در نهایت به رضایت مشتری‌ها باز می‌گردد. حتی سازمان‌های دولتی و سیستم بانکداری نیز بر این اساس پایه گذاری شدند. بخصوص کسب و کار‌های نو پا برای ماندن در بازار کار نیاز به مشتری مداری را بیش از سایرین حس می‌کنند.

برای دریافت مشاوره و یا خرید نرم افزار های شاتوت، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

با این وجود شرکت‌های بزرگتر به این موضوع پی بردند که تمام مشتریان نیز در رشد شرکت‌ها موثر نیستند. هر مشتری بر اساس حجم خرید و بخصوص تداوم همکاری با شرکت باید دسته بندی شود و مشتریان موثر و به عبارتی مشتریان کلیدی در رشد سازمان‌ها باید شناسایی شود تا مدیران شرکت بتوانند با شناسایی آنها، به طور هدفمند برای نگاه داشتن مشتریان با ارزش خود تمهیداتی را بیاندیشند.

معرفی برترین ابزار های فروش

تاثیر نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در رونق کسب و کار

ثبت سوابق خرید و شناسایی مشتریان طبق سیاست‌های هر شرکت متفاوت است و نیاز به استراتژی خاصی دارد. با پیشرفت علم و تکنولوژی، مدیران به فکر کمک گرفتن از یک ابزار برای فروش بیشتر افتادند. نرم افزار‌های حسابداری شاتوت و همچنین نرم افزار CRM از جمله ابزارهای مفید به شمار می‌روند. سال‌های اخیر در سرتاسر جهان برنامه‌ی مدیریت ارتباط با مشتری ابزارهای طلایی یا نرم افزار CRM جزو کاربردی‌ترین نرم افزار‌ها بوده است که جایگاه خود را در انواع شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ پیدا کرده است. تجربیات و تخصص افراد مختلف در تجارت و انواع کسب و کار بهترین راه برای ارتباط با مشتریان را شناخت بهتر آنها می‌دانند، برای یک کسب و کار ایجاد ارتباط با مشتری تنها با پی بردن به علایق مشتری‌ها کافی است و می‌توان در تلاش برای جستجوی کالای مورد نظر هر فرد و همچنین زمانی که برای نیاز خود ابزارهای طلایی از شما کمک می‌گیرد تعیین کرد.

ابزاری مانند CRM به ثبت اطلاعات مربوط به هر مشتری کمک خواهد کرد و با تحلیل این اطلاعات یک الگو از هر مشتری در اختیار شما قرار می‌دهد که مدیران برای فروش بیشتر نسبت به هر مشتری رویکرد مناسبی را اتخاذ نمایند. در این مقاله از سری مقالات سایت شاتوت قصد داریم با بهترین ابزار برای فروش بیشتر آشنا شویم.

نحوه‌ی عملکرد CRM

نرم افزار CRM یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است. اما باید ببینیم که آیا برای پیشبرد اهداف شرکت‌ها و سازمانها نقش موثری دارد و دلیل محبوبیت آن چیست؟ برای درک بهتر این نرم افزار باید ابتدا با عملکرد CRM آشنا شویم. کارشناسان سایت شاتوت برای درک بهتر شما از کاربرد نرم افزار CRM عملکرد آن را به سه بخش کلی تقسیم کرده است.

۱. استراتژیک CRM

مطمئنا استفاده از یک استراتژی و عملکرد کلی برای تمام سازمانها نمی‌تواند نتیجه‌ی مطلوبی را به دنبال داشته باشد. هر فروشگاه بخصوص با همتراز‌های خود مدام در رقابت است و باید استراتژی مخصوص به خود را برای افزایش فروش و بدست آوردن وفاداری مشتریان ایجاد کند. نرم افزار CRM یک ابزار برای فروش بیشتر است و بر همین اساس طراحی شده است. این ابزار با الگوریتم مخصوصی که شما برای آن تعیین می‌کنید، پیش می‌رود که در هر زمینه‌ای در فروش معمولا استراتژی مخصوص به خود را خواهد داشت.

۲.بعد عملیاتیCRM

عملیات فروش در نرم افزار CRM برای ارتباط با مشتری در سه حالت انجام می‌شود. عملیات بازاریابی، عملیات فروش و خدمات پس از فروش، هر فرآیند خود به طور جداگانه نیازمند استراتژی است و یک استراتژی مناسب باید توان داشته باشد که این سه بخش را به سادگی برای مشتریان فراهم نماید که اصلی‌ترین بخش اعتماد سازی خواهد بود.

۳. بعد تحلیلی

مهمترین بخش بازاریابی تحلیل مشتریان می‌باشد. هر مشتری به طور اختصاصی برای خرید و استفاده از خدمات و حتی جذب شدن به بازار، الگوی خاصی را دنبال می‌کند. وظیفه‌ی این ابزار فروش بخصوص در فروشگاه‌های آنلاین این است که این الگوها را طبق سوابق هر مشتری شناسایی کند. دانستن این الگو‌ها در بازاریابی و جلب اعتماد مشتری و همچنین تعیین استراتژی بهتر برای هر مشتری بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

برای دریافت مشاوره و یا خرید نرم افزار های شاتوت، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

آیا استفاده از CRM برای کسب و کار‌های کوچکتر هم قابل استفاده است؟

کسب و کار‌هایی که تازه وارد بازار شدند باید سعی کنند الگوی بازار مورد نظر خود را پیدا کرده و کسب و کارشان را طبق آن سازماندهی نمایند. استفاده از نرم افزار‌های حسابداری و نرم افزار مدیریت فروش برای مشاغل نو پا و کوچکتر بسیار مهم است تا بتوانند در کار خود پیشرفت کنند. این روز‌ها نداشتن استراتژی مناسب به راحتی باعث از دست دادن سرمایه و حذف شدن از بازار خواهد شد.

استفاده از بهترین ابزار های فروش بیشتر مانند نرم افزار CRM و نرم افزار باشگاه مشتریان به شناخت شما از مشتری‌های مختلف و اعتماد سازی برای افراد حقوقی که باعث پیشرفت شما می‌شوند، بسیار کمک کننده خواهد بود. البته خود حسابداری نیز اصل مهمی در کسب و کار و رشد اقتصادی آن دارد. علاوه بر یک حسابدار متخصص نیاز به نرم ابزارهای طلایی افزار حرفه‌ای هم بسیار مهم خواهد بود. نرم افزار جامع حسابداری شاتوت طبق استاندارد‌های بین المللی طراحی شده و می‌تواند به رشد کسب و کار شما کمک زیادی نماید.

انواع ابزارهای پیشبرد فروش

نتیجه گیری

استفاده از ابزاری که به فروش بیشتر کمک می‌کنند بسیار اهمیت دارد. یکی از بهترین ابزار های فروش بیشتر ابزار مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد. این ابزار از طریق ثبت تراکنش‌ها و مشخصات هر شخص، الگوریتمی را برای هر یک از مشتریان حقوقی ارائه می‌دهد که در تعیین استراتژی بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش به طور اختصاصی و دقیق نقش بسیار مهمی دارد. این ابزار فروش در حال حاضر توسط معتبرترین شرکت‌‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

8 نکته ی طلایی آمادگی برای امتحان

مطالعه و آماده سازی برای موفقیت در امتحانات، امری حیاتی است.

با این حال، دانستن نحوه ی مدیریت این آمادگی، بسیار دشوار است مگر این که از طریق تجربه ی طولانی مدت به این آگاهی برسید.

این مقاله، برای کسانی نوشته شده است که با نحوه ی صحیح آمادگی برای امتحانات آشنایی ندارند و نکات موجود در این مقاله، بر اساس نظر و تجربه ی متخصصین حوزه ی یادگیری است.

این 8 نکته به شما کمک می کند تا هم مطالعه بهتری داشته باشید و هم در امتحانات عملکرد بهتری داشته باشید.

1.دوره کردن را فراموش نکنید

آمادگی برای امتحان

هیچ جایگزینی برای دوره کردن سریع و به موقع وجود ندارد. باید فرصت کافی برای مرور هر آنچه مطالعه کرده اید، داشته باشید با این کار مطمئن می شوید که متوجه مطالب درسی شده ابزارهای طلایی اید یا نه. به دنبال این نباشید که شب امتحان درس بخوانید، چرا که اصلا ایده ی خوبی نیست.

به طور دقیق، هر موضوعی را که مطالعه می کنید، مرور کنید و از درک کامل مطالب اطمینان کسب کنید. وقتی هر موضوعی که خواندید به طور صحیح و درست درک کردید، مرور های بعدی راحت تر می شود.

در نهایت، بهترین نکته این است که سخت مطالعه کنید و موضوع هر درس را به خوبی بدانید و هر چه سریع تر دوره کردن را شروع کنید.

2. برنامه ریزی کنید

این که وقت بگذارید و زمان دقیق مطالعه و مرور را مشخص کنید، بسیار مفید خواهد بود.

به یاد داشته باشید هنگام برنامه ریزی برای مطالعه، ساعت ها و مدت مطالعه را مشخص کنید، این امر بسیار ضروری است.

عملکرد خود را در طول انجام برنامه ی درسی تحلیل کنید، این که چقدر از برنامه تان را انجام دادید و در مدت مطالعه تا چه حد به برنامه تان متعهد بودید؟

طوری برنامه ریزی کنید که مطمئن شوید از زمان تان به بهترین نحو استفاده میکنید. برای این کار باید با ویژگی های خود آشنا باشید. بدانید که در چه زمانی از روز مطالعه ی بهتری دارید! صبح، ظهر و یا غروب؟ آیا در ساعات مشخصی مطالعه تان بیشتر می شود؟ این کار ها به شما اجازه می دهد تا برای هدفتان، برنامه دقیقی داشته باشید. البته برنامه شما باید انعطاف پذیر باشد تا در صورت تغییر شرایط، به سرعت طبق شرایط سازگار شوید.

3. خواب کافی/ تغذیه مناسب/ ورزش و تحرک

خواب کافی برای امتحان

زمانی که خواب کافی و تغذیه مناسب داشته باشید، عملکرد بهتری خواهید داشت. در زمان امتحانات و حتی زمانی که درس می خوانید از خوردن غذاهای ناسالم دست بکشید و خواب منظم و کافی ای داشته باشید تا اقدامات لازم جهت آمادگی برای امتحان را انجام داده باشید

ورزش کردن هم ایده ی خوبی است، پیاده روی سریع یا ورزش، خون شما را به حرکت در می آورد و تمرکز تان را افزایش می دهد.

4. تکنیک هایتان را تغییر دهید

تنوع و تفاوت، هیجان زندگی است و این هیجان قطعا به رشد شما کمک خواهد کرد.

درس خواندن با یک روش همیشگی، به طور مثال فقط از روی یادداشت ها خواندن، برای طولانی مدت کسل کننده خواهد بود.

از روش های متنوع تری استفاده کنید، در این صورت خواهید دید که درس خواندن چقدر هیجان انگیز می ابزارهای طلایی شود.

روش های متنوع کردن تکنیک های مطالعه

  1. استفاده از برگه ی تمرینات و سوال ها
  2. رسم نقشه های ذهنی یا سایر نمودارهای خلاصه
  3. تشکیل گروه گفتگو با دوستان و هم کلاسی ها، برای بررسی یک مسئله یا موضوع خاص

5. جایگاه مطالعاتی خود را تغییر دهید

تغییر مکانی که در آن مطالعه می کنید به عنوان مثال اتاق، کتابخانه ی مدرسه یا دانشگاه، یک کافه ساکت یا خانه شخصی دیگر، بسیار مفید خواهد بود.

تحقیقات نشان داده است که این کار به حفظ اطلاعات در حافظه کمک می کند. دلیل آن مشخص نیست، اما فرض این است که مغز بین محیط و آنچه که شما مطالعه می کنید ارتباط برقرار می کند، و زمانی که ارتباطات بیشتر و متنوع تر شوند، یادآوری مطالب آسان تر می شود.

6. به طور منظم استراحت کنید

هیچ فردی نمی تواند با شدت و سختی، 8 ساعت تمام کار کند. در حقیقت، این که بدون استراحت و با تمرکز بالا بیش از حدود یک ساعت کاری انجام دهید، بسیار دشوار است.

ممکن است بعضی روزها انرژی بیشتری برای مطالعه داشته باشید، اما استراحت بین هر یک ساعت یا یک ساعت و نیم مطالعه، ضروری است.

10 دقیقه به ابزارهای طلایی خود استراحت دهید، آب بنوشید و کمی راه بروید.

7. آشنایی با امتحان

محل امتحان

مطمئن شوید که به نمونه سوالات و امتحانات دوره های قبل نگاهی انداخته اید.

با این کار از دوستانتان یک قدم جلو تر خواهید بود. شما دیگر نگران نوع امتحان و سوالات طرح شده نیستید و کاهش اضطراب، بازدهی حافظه شما را افزایش می دهد.

بدانید که امتحان از شما چه می خواهد؟ از هر فصل و قسمت چه تعداد سوالی طرح شده است؟

شما باید از نوع سوالات و همینطور از نحوه ی پاسخگویی اطلاع داشته باشید. این که چه جوابی از نظر طراح سوال خوب است و چه جوابی بد، در مطالعه و مرور ما بی تاثیر نیست.

8. جزئیات دقیق امتحان را بدانید

  1. امتحان کجا برگزار می شود؟
  2. چه زمانی شروع می شود؟ چه قدر زمان برای پاسخگویی دارید؟
  3. اگر باید به جای دیگری برای امتحان بروید، چقدر طول می کشد تا به آنجا برسید؟
  4. چه چیزهایی باید با خود به همراه داشته باشید؟

و همچنین، بدانید در صورت بروز مشکل چه باید بکنید؟ ممکن است در روز امتحان مریض شوید و یا دیر به مقصد برسید، در این صورت بدانید که باید با چه کسی تماس بگیرید تمامی این کارها جهت آمادگی برای امتحان ضروری است.

و در نهایت…

هر چقدر که در امتحانات تجربه ی بیشتری کسب کنید، راه هایی پیدا می کنید که برای شما مفید تر خواهد بود و نحوه ی آمادگی برای امتحانات را می آموزید. اما در ابتدای مسیر، رعایت این نکات موفقیت شما در امتحانات را رقم خواهد زد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا